اتصالات سیاه درزدار

اتصالات سیاه درزدار

اتصالات سیاه درزدار

اتصالات سیاه درزدار

اتصالات سیاه درزدار

اتصالات سیاه

# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2 عدد 7,000
2 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4 عدد 9,000
3 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1 عدد 15,000
4 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/4 عدد 20,000
5 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2 عدد 21,000
6 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2 عدد 35,000
7 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2.1/2 عدد 50,000
8 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3 عدد 78,000
9 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 4 عدد 140,000
10 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 5 عدد 240,000
11 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 6 عدد 340,000
12 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 8 عدد 680,000
13 زانو 90 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 10 عدد 1,300,000
14 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2 عدد 5,000
15 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4 عدد 6,000
16 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1 عدد 8,000
17 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/4 عدد 12,000
18 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2 عدد 15,000
19 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2 عدد 27,000
20 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2.1/2 عدد 40,000
21 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3 عدد 55,000
22 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 4 عدد 100,000
23 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 5 عدد 160,000
24 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 6 عدد 240,000
25 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 8 عدد 450,000
26 زانو 45 درجه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 10 عدد 650,000
27 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2 عدد 17,000
28 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4 عدد 20,000
29 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1 عدد 32,000
30 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/4 عدد 40,000
31 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2 عدد 42,000
32 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2 عدد 55,000
33 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2.1/2 عدد 98,000
34 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3 عدد 128,000
35 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 4 عدد 210,000
36 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 5 عدد 300,000
37 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 6 عدد 470,000
38 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 8 عدد 850,000
39 سه راه رده 40 بنکن (bekan) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 10 عدد 1,600,000
40 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*3/4 عدد 20,000
41 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*1 عدد 32,000
42 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*1 عدد 32,000
43 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*1.1/4 عدد 40,000
44 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*1.1/4 عدد 40,000
45 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1*1.1/4 عدد 40,000
46 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*1.1/2 عدد 50,000
47 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*1.1/2 عدد 50,000
48 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1*1.1/2 عدد 50,000
49 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی “1.1/4*”1.1/2 عدد 52,000
50 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*2 عدد 62,000
51 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*2 عدد 62,000
52 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1*2 عدد 62,000
53 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/4*2 عدد 62,000
54 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2*2 عدد 60,000
55 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*2.1/2 عدد 125,000
56 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*2.1/2 عدد 125,000
57 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1*2.1/2 عدد 125,000
58 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/4*2.1/2 عدد 125,000
59 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2*2.1/2 عدد 125,000
60 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2*2.1/2 عدد 125,000
61 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*3 عدد 170,000
62 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*3 عدد 170,000
63 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1*3 عدد 170,000
64 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3*1.1/4 عدد 170,000
65 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2*3 عدد 170,000
66 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2*3 عدد 170,000
67 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2.1/2*3 عدد 170,000
68 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*4 عدد 270,000
69 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*4 عدد 270,000
70 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1*4 عدد 240,000
71 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/4*4 عدد 240,000
72 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2*4 عدد 240,000
73 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2*4 عدد 240,000
74 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2.1/2*4 عدد 240,000
75 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3*4 عدد 240,000
76 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2*5 عدد 420,000
77 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2*5 عدد 400,000
78 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2.1/2*5 عدد 380,000
79 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3*5 عدد 380,000
80 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 4*5 عدد 380,000
81 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2*6 عدد 650,000
82 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2*6 عدد 650,000
83 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2.1/2*6 عدد 600,000
84 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3*6 عدد 600,000
85 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 4*6 عدد 600,000
86 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 5*6 عدد 600,000
87 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3*8 عدد 1,100,000
88 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 4*8 عدد 1,000,000
89 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 5*8 عدد 1,000,000
90 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 6*8 عدد 1,000,000
91 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3*10 عدد 1,800,000
92 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 4*10 عدد 1,800,000
93 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 5*10 عدد 1,700,000
94 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 6*10 عدد 1,700,000
95 سه راه تبدیل رده 40 بنکن ( benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 8*10 عدد 1,700,000
96 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*3/4 عدد 10,000
97 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*1 عدد 15,000
98 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*1 عدد 15,000
99 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*1.1/4 عدد 18,000
100 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*1.1/4 عدد 18,000
101 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1*1.1/4 عدد 18,000
102 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*1.1/2 عدد 20,000
103 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*1.1/2 عدد 20,000
104 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1*1.1/2 عدد 20,000
105 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی “1.1/4*”1.1/2 عدد 21,000
106 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*2 عدد 35,000
107 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*2 عدد 35,000
108 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1*2 عدد 32,000
109 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/4*2 عدد 32,000
110 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2*2 عدد 32,000
111 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*2.1/2 عدد 60,000
112 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*2.1/2 عدد 60,000
113 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1*2.1/2 عدد 55,000
114 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/4*2.1/2 عدد 55,000
115 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2*2.1/2 عدد 55,000
116 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2*2.1/2 عدد 55,000
117 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*3 عدد 75,000
118 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*3 عدد 75,000
119 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1*3 عدد 70,000
120 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/4*3 عدد 65,000
121 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2*3 عدد 65,000
122 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2*3 عدد 65,000
123 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2.1/2*3 عدد 65,000
124 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1/2*4 عدد 150,000
125 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3/4*4 عدد 150,000
126 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1*4 عدد 130,000
127 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/4*4 عدد 120,000
128 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2*4 عدد 110,000
129 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2*4 عدد 100,000
130 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2.1/2*4 عدد 100,000
131 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3*4 عدد 100,000
132 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2*5 عدد 200,000
133 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2*5 عدد 180,000
134 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2.1/2*5 عدد 160,000
135 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3*5 عدد 160,000
136 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 4*5 عدد 160,000
137 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 1.1/2*6 عدد 270,000
138 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2*6 عدد 250,000
139 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 2.1/2*6 عدد 230,000
140 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3*6 عدد 210,000
141 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 4*6 عدد 200,000
142 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 5*6 عدد 200,000
143 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3*8 عدد 380,000
144 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 4*8 عدد 360,000
145 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 5*8 عدد 330,000
146 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 6*8 عدد 330,000
147 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 3*10 عدد 750,000
148 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 4*10 عدد 700,000
149 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 5*10 عدد 600,000
150 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 6*10 عدد 600,000
151 تبدیل رده 40 بنکن (benkan ) دارای certificate و تائیدیه موسسه رازی 8*10 عدد 600,000
152 کپ رده 40 بنکن (bekan) “1/2 عدد 12,000
153 کپ رده 40 بنکن (bekan) “3/4 عدد 15,000
154 کپ رده 40 بنکن (bekan) “1 عدد 17,000
155 کپ رده 40 بنکن (bekan) “1.1/4 عدد 20,000
156 کپ رده 40 بنکن (bekan) “1.1/2 عدد 22,000
157 کپ رده 40 بنکن (bekan) “2 عدد 25,000
158 کپ رده 40 بنکن (bekan) “2.1/2 عدد 40,000
159 کپ رده 40 بنکن (bekan) “3 عدد 50,000
160 کپ رده 40 بنکن (bekan) “4 عدد 65,000
161 کپ رده 40 بنکن (bekan) “5 عدد 130,000
162 کپ رده 40 بنکن (bekan) “6 عدد 160,000
163 کپ رده 40 بنکن (bekan) “8 عدد 400,000
164 کپ رده 40 بنکن (bekan) “10 عدد 550,000
165 کپ رده 40 بنکن (bekan) “12 عدد 900,000
166 کپ رده 40 بنکن (bekan) “14 عدد 1,500,000
167 کپ رده 40 بنکن (bekan) “16 عدد 2,400,000
168 کپ رده 40 بنکن (bekan) “18 عدد 2,800,000
169 کپ رده 40 بنکن (bekan) “20 عدد 3,800,000
170 کپ رده 40 بنکن (bekan) “24 عدد 5,500,000
171 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1/2*”3/4 عدد 25,000
172 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1/2*”1 عدد 35,000
173 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “3/4*”1 عدد 30,000
174 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1/2*”1.1/4 عدد 35,000
175 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “3/4*”1.1/4 عدد 35,000
176 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1*”1.1/4 عدد 30,000
177 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1/2*”1.1/2 عدد 65,000
178 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “3/4*”1.1/2 عدد 45,000
179 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1*”1.1/2 عدد 40,000
180 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1.1/4*”1.1/2 عدد 40,000
181 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1/2*”2 عدد 90,000
182 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “3/4*”2 عدد 80,000
183 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1*”2 عدد 65,000
184 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1.1/4*”2 عدد 57,000
185 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1.1/2*”2 عدد 55,000
186 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1*”2.1/2 عدد 130,000
187 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1.1/4*”2.1/2 عدد 100,000
188 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1.1/2*”2.1/2 عدد 90,000
189 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “2*”2.1/2 عدد 85,000
190 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1*”3 عدد 150,000
191 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1.1/4*”3 عدد 140,000
192 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1.1/2*”3 عدد 120,000
193 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “2*”3 عدد 115,000
194 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “2.1/2*”3 عدد 105,000
195 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1*”4 عدد 300,000
196 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1.1/4*”4 عدد 280,000
197 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “1.1/2*”4 عدد 270,000
198 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “2*”4 عدد 170,000
199 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “2.1/2*”4 عدد 160,000
200 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “3*”4 عدد 160,000
201 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “2*”5 عدد 350,000
202 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “2.1/2*”5 عدد 310,000
203 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “3*”5 عدد 280,000
204 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “4*”5 عدد 270,000
205 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “2*”6 عدد 500,000
206 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “2.1/2*”6 عدد 450,000
207 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “3*”6 عدد 400,000
208 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “4*”6 عدد 350,000
209 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “5*”6 عدد 350,000
210 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “3*”8 عدد 700,000
211 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “4*”8 عدد 650,000
212 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “5*”8 عدد 600,000
213 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “6*”8 عدد 550,000
214 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “4*”10 عدد 1,300,000
215 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “5*”10 عدد 1,300,000
216 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “6*”10 عدد 950,000
217 تبدیل غیر هم مرکز (کج) رده 40 بنکن (bekan) “8*”10 عدد 900,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 زانو 90 درجه STD بنکن “12 عدد 1,450,000
2 زانو 90 درجه STD بنکن “14 عدد 2,000,000
3 زانو 90 درجه STD بنکن “16 عدد 2,900,000
4 زانو 90 درجه STD بنکن “18 عدد 3,800,000
5 زانو 90 درجه STD بنکن “20 عدد 4,500,000
6 زانو 90 درجه STD بنکن “24 عدد 7,300,000
7 زانو 45 درجه STD بنکن “12 عدد 1,000,000
8 زانو 45 درجه STD بنکن “14 عدد 1,200,000
9 زانو 45 درجه STD بنکن “16 عدد 1,900,000
10 زانو 45 درجه STD بنکن “18 عدد 2,500,000
11 زانو 45 درجه STD بنکن “20 عدد 3,000,000
12 زانو 45 درجه STD بنکن “24 عدد 4,900,000
13 سه راه مساوی STD بنکن “12 عدد 1,900,000
14 سه راه مساوی STD بنکن “14 عدد 2,200,000
15 سه راه مساوی STD بنکن “16 عدد 3,000,000
16 سه راه مساوی STD بنکن “18 عدد 4,000,000
17 سه راه مساوی STD بنکن “20 عدد 4,800,000
18 سه راه مساوی STD بنکن “24 عدد 7,500,000
19 سه راه تبدیل STD بنکن “4*”12 عدد 2,100,000
20 سه راه تبدیل STD بنکن “5*”12 عدد 2,100,000
21 سه راه تبدیل STD بنکن “6*”12 عدد 2,100,000
22 سه راه تبدیل STD بنکن “8*”12 عدد 2,100,000
23 سه راه تبدیل STD بنکن “10*”12 عدد 2,100,000
24 سه راه تبدیل STD بنکن “6*”14 عدد 3,000,000
25 سه راه تبدیل STD بنکن “8*”14 عدد 3,000,000
26 سه راه تبدیل STD بنکن “10*”14 عدد 3,000,000
27 سه راه تبدیل STD بنکن “12*”14 عدد 3,000,000
28 سه راه تبدیل STD بنکن “6*”16 عدد 4,000,000
29 سه راه تبدیل STD بنکن “8*”16 عدد 4,000,000
30 سه راه تبدیل STD بنکن “10*”16 عدد 4,000,000
31 سه راه تبدیل STD بنکن “12*”16 عدد 4,000,000
32 سه راه تبدیل STD بنکن “14*”16 عدد 4,000,000
33 سه راه تبدیل STD بنکن “8*”18 عدد 6,000,000
34 سه راه تبدیل STD بنکن “10*”18 عدد 5,000,000
35 سه راه تبدیل STD بنکن “12*”18 عدد 4,500,000
36 سه راه تبدیل STD بنکن “14*”18 عدد 4,500,000
37 سه راه تبدیل STD بنکن “16*”18 عدد 4,500,000
38 سه راه تبدیل STD بنکن “8*”20 عدد 7,500,000
39 سه راه تبدیل STD بنکن “10*”20 عدد 7,500,000
40 سه راه تبدیل STD بنکن “12*”20 عدد 7,500,000
41 سه راه تبدیل STD بنکن “14*”20 عدد 6,500,000
42 سه راه تبدیل STD بنکن “16*”20 عدد 6,500,000
43 سه راه تبدیل STD بنکن “18*”20 عدد 7,500,000
44 سه راه تبدیل STD بنکن “10*”24 عدد 8,500,000
45 سه راه تبدیل STD بنکن “12*”24 عدد 8,500,000
46 سه راه تبدیل STD بنکن “14*”24 عدد 8,500,000
47 سه راه تبدیل STD بنکن “16*”24 عدد 8,500,000
48 سه راه تبدیل STD بنکن “18*”24 عدد 8,500,000
49 سه راه تبدیل STD بنکن “20*”24 عدد 8,000,000
50 تبدیل STD بنکن “4*”12 عدد 750,000
51 تبدیل STD بنکن “5*”12 عدد 750,000
52 تبدیل STD بنکن “6*”12 عدد 750,000
53 تبدیل STD بنکن “8*”12 عدد 750,000
54 تبدیل STD بنکن “10*”12 عدد 750,000
55 تبدیل STD بنکن “6*”14 عدد 1,500,000
56 تبدیل STD بنکن “8*”14 عدد 1,500,000
57 تبدیل STD بنکن “10*”14 عدد 1,300,000
58 تبدیل STD بنکن “12*”14 عدد 1,300,000
59 تبدیل STD بنکن “6*”16 عدد 1,900,000
60 تبدیل STD بنکن “8*”16 عدد 1,900,000
61 تبدیل STD بنکن “10*”16 عدد 1,600,000
62 تبدیل STD بنکن “12*”16 عدد 1,600,000
63 تبدیل STD بنکن “14*”16 عدد 1,600,000
64 تبدیل STD بنکن “6*”18 عدد 3,000,000
65 تبدیل STD بنکن “8*”18 عدد 3,000,000
66 تبدیل STD بنکن “10*”18 عدد 2,400,000
67 تبدیل STD بنکن “12*”18 عدد 2,400,000
68 تبدیل STD بنکن “14*”18 عدد 2,400,000
69 تبدیل STD بنکن “16*”18 عدد 2,400,000
70 تبدیل STD بنکن “10*”20 عدد 3,800,000
71 تبدیل STD بنکن “12*”20 عدد 3,800,000
72 تبدیل STD بنکن “14*”20 عدد 3,500,000
73 تبدیل STD بنکن “16*”20 عدد 3,500,000
74 تبدیل STD بنکن “18*”20 عدد 3,500,000
75 تبدیل STD بنکن “10*”24 عدد 6,000,000
76 تبدیل STD بنکن “12*”24 عدد 6,000,000
77 تبدیل STD بنکن “14*”24 عدد 5,500,000
78 تبدیل STD بنکن “16*”24 عدد 5,500,000
79 تبدیل STD بنکن “18*”24 عدد 5,500,000
80 تبدیل STD بنکن “20*”24 عدد 5,500,000
81 کپ STD بنکن “1/2 عدد 12,000
82 کپ STD بنکن “3/4 عدد 15,000
83 کپ STD بنکن “1 عدد 17,000
84 کپ STD بنکن “1.1/4 عدد 20,000
85 کپ STD بنکن “1.1/2 عدد 22,000
86 کپ STD بنکن “2 عدد 25,000
87 کپ STD بنکن “2.1/2 عدد 40,000
88 کپ STD بنکن “3 عدد 50,000
89 کپ STD بنکن “4 عدد 65,000
90 کپ STD بنکن “5 عدد 130,000
91 کپ STD بنکن “6 عدد 160,000
92 کپ STD بنکن “8 عدد 400,000
93 کپ STD بنکن “10 عدد 550,000
94 کپ STD بنکن “12 عدد 850,000
95 کپ STD بنکن “14 عدد 1,300,000
96 کپ STD بنکن “16 عدد 1,700,000
97 کپ STD بنکن “18 عدد 2,200,000
98 کپ STD بنکن “20 عدد 2,500,000
99 کپ STD بنکن “24 عدد 3,800,000
100 کپ STD بنکن “26 عدد 5,500,000
101 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “6*”12 عدد 1,600,000
102 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “8*”12 عدد 1,500,000
103 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “10*”12 عدد 1,400,000
104 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “8*”14 عدد 3,200,000
105 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “10*”14 عدد 3,100,000
106 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “12*”14 عدد 3,000,000
107 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “8*”16 عدد 4,500,000
108 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “10*”16 عدد 4,200,000
109 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “12*”16 عدد 4,050,000
110 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “14*”16 عدد 4,000,000
111 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “14*”16 عدد 4,000,000
112 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “10*”18 عدد 5,500,000
113 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “12*”18 عدد 5,200,000
114 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “14*”18 عدد 5,000,000
115 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “16*”18 عدد 4,900,000
116 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “10*”20 عدد 8,000,000
117 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “12*”20 عدد 7,800,000
118 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “14*”20 عدد 7,100,000
119 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “16*”20 عدد 7,000,000
120 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “18*”20 عدد 6,800,000
121 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “10*”24 عدد 13,000,000
122 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “12*”24 عدد 12,000,000
123 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “14*”24 عدد 11,000,000
124 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “16*”24 عدد 10,000,000
125 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “18*”24 عدد 9,000,000
126 تبدیل غیر هم مرکز (کج) STD بنکن (bekan) “20*”24 عدد 8,500,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1/2(2) عدد 3,300
2 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3/4(2.5) عدد 5,200
3 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1(3) عدد 6,500
4 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/4(4) عدد 11,500
5 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/2(5) عدد 13,500
6 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “2(6) عدد 21,500
7 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “2.1/2(7) عدد 35,000
8 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3(8) عدد 50,000
9 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “4(10) عدد 82,000
10 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “5 عدد 130,000
11 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار سنگین “5 عدد 175,000
12 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “6 عدد 190,000
13 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار سنگین “6 عدد 260,000
14 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “8 عدد 450,000
15 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “10 عدد 920,000
16 زانو سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “12 عدد 1,440,000
17 زانو سیاه درزدار ایران اتصال “14 عدد 2,000,000
18 زانو سیاه درزدار ایران اتصال “16 عدد 3,000,000
19 سه راهی سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1/2(2) عدد 5,500
20 سه راهی سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3/4(2.5) عدد 6,800
21 سه راهی سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1(3) عدد 10,500
22 سه راهی سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/4(4) عدد 17,000
23 سه راهی سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/2(5) عدد 19,000
24 سه راهی سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “2(6) عدد 28,000
25 سه راهی سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “2.1/2(7) عدد 49,000
26 سه راهی سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3(8) عدد 68,000
27 سه راهی سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “4(10) عدد 115,000
28 سه راهی سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “5 عدد 250,000
29 سه راهی سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “6 عدد 330,000
30 سه راهی سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “8 عدد 850,000
31 سردنده سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1/2(2) عدد 2,900
32 سردنده سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3/4(2.5) عدد 3,800
33 سردنده سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1(3) عدد 5,000
34 سردنده سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/4(4) عدد 7,000
35 سردنده سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/2(5) عدد 8,300
36 سردنده سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “2(6) عدد 11,500
37 سردنده سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “2.1/2(7) عدد 20,000
38 سردنده سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3(8) عدد 24,000
39 سردنده سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “4(10) عدد 40,000
40 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1/2*”3/4 عدد 3,000
41 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1/2*”1 عدد 5,000
42 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3/4*”1 عدد 5,000
43 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1/2*”1.1/4 عدد 6,800
44 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3/4*”1.1/4 عدد 6,800
45 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1*”1.1/4 عدد 6,500
46 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1/2*”1.1/2 عدد 8,800
47 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3/4*”1.1/2 عدد 8,800
48 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1*”1.1/2 عدد 8,000
49 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/4*”1.1/2 عدد 8,000
50 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1/2*”2 عدد 14,000
51 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3/4*”2 عدد 14,000
52 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1*”2 عدد 12,000
53 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/4*”2 عدد 11,000
54 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/2*”2 عدد 11,000
55 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1*”2.1/2 عدد 25,000
56 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/4*”2.1/2 عدد 22,000
57 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/2*”2.1/2 عدد 20,000
58 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “2*”2.1/2 عدد 20,000
59 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1*”3 عدد 28,000
60 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/4*”3 عدد 23,500
61 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/2*”3 عدد 23,500
62 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “2*”3 عدد 22,000
63 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “2.1/2*”3 عدد 22,000
64 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/4*”4 عدد 65,000
65 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “1.1/2*”4 عدد 65,000
66 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “2*”4 عدد 38,000
67 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “2.1/2*”4 عدد 32,000
68 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3*”4 عدد 32,000
69 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “2.1/2*”5 عدد 87,000
70 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3*”5 عدد 80,000
71 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “4*”5 عدد 66,000
72 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “2.1/2*”6 عدد 130,000
73 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “3*”6 عدد 120,000
74 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “4*”6 عدد 110,000
75 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “5*”6 عدد 110,000
76 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “4*”8 عدد 230,000
77 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “5*”8 عدد 220,000
78 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال مارکدار “6*”8 عدد 180,000
79 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “6*”10 عدد 300,000
80 تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “8*”10 عدد 270,000
81 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “1/2 عدد 1,700
82 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “3/4 عدد 1,700
83 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “1 عدد 2,000
84 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/4 عدد 3,000
85 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/2 عدد 3,700
86 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “2 عدد 5,200
87 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال 2.1/2″ عدد 8,500
88 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “3 عدد 10,500
89 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “4 عدد 14,000
90 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “5 عدد 30,000
91 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “6 عدد 40,000
92 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “8 عدد 65,000
93 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “10 عدد 150,000
94 کپ گود سیاه درزدار ایران اتصال “12 عدد 235,000
95 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1/2*”3/4 عدد 6,800
96 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1/2*”1 عدد 10,500
97 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “3/4*”1 عدد 10,500
98 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1/2*”1.1/4 عدد 17,000
99 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “3/4*”1.1/4 عدد 17,000
100 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1*”1.1/4 عدد 17,000
101 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1/2*”1.1/2 عدد 19,000
102 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “3/4*”1.1/2 عدد 19,000
103 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1*”1.1/2 عدد 19,000
104 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/4*”1.1/2 عدد 19,000
105 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1/2*”2 عدد 28,000
106 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “3/4*”2 عدد 28,000
107 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1*”2 عدد 28,000
108 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/4*”2 عدد 28,000
109 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/2*”2 عدد 28,000
110 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1/2*”2.1/2 عدد 49,000
111 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “3/4*”2.1/2 عدد 49,000
112 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1*”2.1/2 عدد 49,000
113 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/4*”2.1/2 عدد 49,000
114 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/2*”2.1/2 عدد 49,000
115 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “2*”2.1/2 عدد 49,000
116 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1/2*”3 عدد 68,000
117 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “3/4*”3 عدد 68,000
118 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1*”3 عدد 68,000
119 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/4*”3 عدد 68,000
120 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/2*”3 عدد 68,000
121 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “2*”3 عدد 68,000
122 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “2.1/2*”3 عدد 68,000
123 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1*”4 عدد 115,000
124 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/4*”4 عدد 115,000
125 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/2*”4 عدد 115,000
126 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “2*”4 عدد 115,000
127 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “2.1/2*”4 عدد 115,000
128 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “3*”4 عدد 115,000
129 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1*”5 عدد 250,000
130 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/4*”5 عدد 250,000
131 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “1.1/2*”5 عدد 250,000
132 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “2*”5 عدد 250,000
133 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “2.1/2*”5 عدد 250,000
134 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “3*”5 عدد 250,000
135 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “4*”5 عدد 250,000
136 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “2*”6 عدد 330,000
137 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “2.1/2*”6 عدد 330,000
138 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “3*”6 عدد 330,000
139 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “4*”6 عدد 330,000
140 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “5*”6 عدد 330,000
141 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “3*”8 عدد 850,000
142 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “4*”8 عدد 850,000
143 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “5*”8 عدد 850,000
144 سه راهی تبدیل سیاه درزدار ایران اتصال “6*”8 عدد 850,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “1/2 عدد 5,000
2 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “3/4 عدد 6,700
3 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “1 عدد 8,900
4 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/4 عدد 16,000
5 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/2 عدد 18,000
6 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “2 عدد 31,000
7 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “2.1/2 عدد 57,000
8 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “3 عدد 77,000
9 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “4 عدد 130,000
10 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “5 عدد 270,000
11 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “6 عدد 380,000
12 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “8 عدد 820,000
13 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “10 عدد 1,700,000
14 زانو مانسمان ایران اتصال مارکدار “12 عدد 2,400,000
15 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “1/2 عدد 7,500
16 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “3/4 عدد 9,500
17 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “1 عدد 15,000
18 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/4 عدد 24,000
19 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/2 عدد 31,000
20 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “2 عدد 49,000
21 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “2.1/2 عدد 96,000
22 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “3 عدد 110,000
23 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “4 عدد 210,000
24 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “5 عدد 330,000
25 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “6 عدد 550,000
26 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “8 عدد 1,050,000
27 سه راهی مانسمان ایران اتصال مارکدار “10 عدد 1,800,000
28 سردنده مانسمان ایران اتصال مارکدار “1/2 عدد 3,500
29 سردنده مانسمان ایران اتصال مارکدار “3/4 عدد 4,800
30 سردنده مانسمان ایران اتصال مارکدار “1 عدد 7,200
31 سردنده مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/4 عدد 10,000
32 سردنده مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/2 عدد 13,000
33 سردنده مانسمان ایران اتصال مارکدار “2 عدد 17,000
34 سردنده مانسمان ایران اتصال مارکدار “2.1/2 عدد 35,000
35 سردنده مانسمان ایران اتصال مارکدار “3 عدد 44,000
36 سردنده مانسمان ایران اتصال مارکدار “4 عدد 67,000
37 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1/2*”3/4 عدد 4,500
38 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1/2*”1 عدد 7,000
39 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “3/4*”1 عدد 7,000
40 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1/2*”1.1/4 عدد 10,000
41 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “3/4*”1.1/4 عدد 10,000
42 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1*”1.1/4 عدد 9,500
43 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1/2*”1.1/2 عدد 13,000
44 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “3/4*”1.1/2 عدد 13,000
45 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1*”1.1/2 عدد 12,000
46 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/4*”1.1/2 عدد 12,000
47 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1/2*”2 عدد 27,000
48 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “3/4*”2 عدد 27,000
49 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1*2 عدد 20,000
50 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/4*”2 عدد 17,000
51 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/2*”2 عدد 17,000
52 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1*”2.1/2 عدد 34,000
53 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/4*”2.1/2 عدد 32,000
54 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/2*”2.1/2 عدد 30,000
55 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “2*”2.1/2 عدد 30,000
56 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1*”3 عدد 47,000
57 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/4*”3 عدد 44,000
58 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/2*”3 عدد 44,000
59 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “2*”3 عدد 40,000
60 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “2.1/2*”3 عدد 40,000
61 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/4*”4 عدد 90,000
62 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “1.1/2*”4 عدد 90,000
63 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “2*”4 عدد 80,000
64 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “2.1/2*”4 عدد 75,000
65 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “3*”4 عدد 75,000
66 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “2.1/2*”5 عدد 140,000
67 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “3*”5 عدد 130,000
68 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “4*”5 عدد 130,000
69 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “3*”6 عدد 160,000
70 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “4*”6 عدد 155,000
71 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “5*”6 عدد 155,000
72 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “5*”8 عدد 300,000
73 تبدیل مانسمان ایران اتصال مارکدار “6*”8 عدد 270,000
74 کپ تخت مانسمان ایران اتصال “2 عدد 5,600
75 کپ تخت مانسمان ایران اتصال “2.1/2 عدد 8,000
76 کپ تخت مانسمان ایران اتصال “3 عدد 10,000
77 کپ تخت مانسمان ایران اتصال “4 عدد 13,000
78 کپ تخت مانسمان ایران اتصال “5 عدد 30,000
79 کپ تخت مانسمان ایران اتصال “6 عدد 40,000
80 زانو مانسمان ایران اتصال “14 عدد 3,700,000
81 زانو مانسمان ایران اتصال “16 عدد 4,700,000
82 تبدیل مانسمان ایران اتصال “2.1/2*”6 عدد 190,000
83 تبدیل مانسمان ایران اتصال “6*”10 عدد 350,000
84 تبدیل مانسمان ایران اتصال “8*”10 عدد 320,000
85 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1/2*”3/4 عدد 9,500
86 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1/2*”1 عدد 15,000
87 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “3/4*”1 عدد 15,000
88 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1/2*”1.1/4 عدد 24,000
89 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “3/4*”1.1/4 عدد 24,000
90 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1*”1.1/4 عدد 24,000
91 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1/2*”1.1/2 عدد 31,000
92 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “3/4*”1.1/2 عدد 31,000
93 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1*”1.1/2 عدد 31,000
94 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1.1/4*”1.1/2 عدد 31,000
95 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1/2*”2 عدد 49,000
96 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “3/4*”2 عدد 49,000
97 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1*”2 عدد 49,000
98 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1.1/4*”2 عدد 49,000
99 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1.1/2*”2 عدد 49,000
100 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1/2*”2.1/2 عدد 96,000
101 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “3/4*”2.1/2 عدد 96,000
102 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1*”2.1/2 عدد 96,000
103 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1.1/4*”2.1/2 عدد 96,000
104 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1.1/2*”2.1/2 عدد 96,000
105 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “2*”2.1/2 عدد 96,000
106 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1/2*”3 عدد 110,000
107 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “3/4*”3 عدد 110,000
108 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1*”3 عدد 110,000
109 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1.1/4*”3 عدد 110,000
110 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1.1/2*”3 عدد 110,000
111 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “2*”3 عدد 110,000
112 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “2.1/2*”3 عدد 110,000
113 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1*”4 عدد 210,000
114 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1.1/4*”4 عدد 210,000
115 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1.1/2*”4 عدد 210,000
116 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “2*”4 عدد 210,000
117 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “2.1/2*”4 عدد 210,000
118 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “3*”4 عدد 210,000
119 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1*”5 عدد 330,000
120 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1.1/4*”5 عدد 330,000
121 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “1.1/2*”5 عدد 330,000
122 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “2*”5 عدد 330,000
123 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “2.1/2*”5 عدد 330,000
124 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “3*”5 عدد 330,000
125 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “4*”5 عدد 330,000
126 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “2*”6 عدد 550,000
127 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “2.1/2*”6 عدد 550,000
128 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “3*”6 عدد 550,000
129 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “4*”6 عدد 550,000
130 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “5*”6 عدد 550,000
131 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “3*”8 عدد 1,050,000
132 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “4*”8 عدد 1,050,000
133 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “5*”8 عدد 1,050,000
134 سه راهی تبدیل سیاه مانسمان ایران اتصال “6*”8 عدد 1,050,000

اعطای نمایندگی اتصالات سیاه درزدار,پخش کننده اتصالات سیاه درزدار,تولید اتصالات سیاه درزدار,تولید کننده اتصالات سیاه درزدار,خرید اتصالات سیاه درزدار,  اتصالات سیاه درزدار چیست,اتصالات سیاه درزدار شکیل,شرکت اتصالات سیاه درزدار ,شکیل ترین اتصالات سیاه درزدار,فروش اتصالات سیاه درزدار,فروش اتصالات سیاه درزدار در تهران,فروش اتصالات سیاه درزدار در شمال,فروش اتصالات سیاه درزدار در ایران,فروشگاه اتصالات سیاه درزدار ,فیلم اتصالات سیاه درزدار,قیمت اتصالات سیاه درزدار,کارخانه اتصالات سیاه درزدار,گروه صنعتی اتصالات سیاه درزدار,نمایندگی اتصالات سیاه درزدار,وارد کننده اتصالات سیاه درزدار,خرید اتصالات سیاه درزدار, لیستقیمت, لیست قیمت اتصالات سیاه درزدار, فروش اتصالات سیاه درزدار در اصفهان,

 

اتصالات سیاه درزدار,نماینده اتصالات سیاه درزدار ,55589626-021,نمایندگی اتصالات سیاه درزدار,پخش کننده اتصالات سیاه درزدار,تولید اتصالات سیاه درزدار,تولید کننده

 

# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 1 عدد 39,000
2 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 1.1/4 عدد 47,500
3 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 1.1/2 عدد 47,500
4 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 2 عدد 52,000
5 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 2.1/2 عدد 63,000
6 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 3 عدد 78,800
7 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 4 عدد 89,500
8 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 5 عدد 123,000
9 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 6 عدد 144,000
10 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 8 عدد 184,000
11 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 10 عدد 294,000
12 فلنج گلودار جوشی ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 12 عدد 336,000
13 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 1 عدد 47,250
14 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 1.1/4 عدد 53,550
15 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 1.1/2 عدد 54,600
16 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 2 عدد 61,000
17 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 2.1/2 عدد 72,500
18 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 3 عدد 91,500
19 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 4 عدد 102,000
20 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 5 عدد 142,000
21 فلنج سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر 6 عدد 163,000
22 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 1/2 عدد 65,000
23 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 3/4 عدد 68,500
24 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 1 عدد 77,000
25 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 1.1/4 عدد 87,500
26 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 1.1/2 عدد 103,000
27 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 2 عدد 121,000
28 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 2.1/2 عدد 135,000
29 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 3 عدد 163,000
30 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 4 عدد 184,000
31 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 5 عدد 242,000
32 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 6 عدد 257,500
33 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 8 عدد 441,000
34 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 10 عدد 672,000
35 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 12 عدد 997,500
36 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 14 عدد 1,125,000
37 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 16 عدد 1,500,000
38 فلنج گلودار جوشی ایرانی PN16 18 عدد 1,800,000
39 فلنج رینگ ایرانی 2 عدد 46,200
40 فلنج رینگ ایرانی 2.1/2 عدد 55,650
41 فلنج رینگ ایرانی 3 عدد 68,500
42 فلنج رینگ ایرانی 4 عدد 79,000
43 فلنج رینگ ایرانی 5 عدد 100,000
44 فلنج رینگ ایرانی 6 عدد 110,500
45 فلنج رینگ ایرانی 8 عدد 128,500
46 فلنج رینگ ایرانی 10 عدد 173,500
47 فلنج رینگ ایرانی 12 عدد 221,000
48 فلنج کور ایرانی 2 عدد 47,500
49 فلنج کور ایرانی 2.1/2 عدد 57,750
50 فلنج کور ایرانی 3 عدد 68,500
51 فلنج کور ایرانی 4 عدد 79,000
52 فلنج کور ایرانی 5 عدد 100,000
53 فلنج کور ایرانی 6 عدد 126,000
54 فلنج کور ایرانی 8 عدد 179,000
55 فلنج کور ایرانی 10 عدد 294,000
56 فلنج کور ایرانی 12 عدد 357,000
57 فلنج کور ایرانی PN16 2 عدد 121,000
58 فلنج کور ایرانی PN16 2.1/2 عدد 152,500
59 فلنج کور ایرانی PN16 3 عدد 168,000
60 فلنج کور ایرانی PN16 4 عدد 189,000
61 فلنج کور ایرانی PN16 5 عدد 252,000
62 فلنج کور ایرانی PN16 6 عدد 299,500
63 کپ عدسی ایرانی 1/2 عدد 1,200
64 کپ عدسی ایرانی 3/4 عدد 1,350
65 کپ عدسی ایرانی 1 عدد 1,450
66 کپ عدسی ایرانی 1.1/4 عدد 2,550
67 کپ عدسی ایرانی 1.1/2 عدد 2,750
68 کپ عدسی ایرانی 2 عدد 3,500
69 کپ عدسی ایرانی 2.1/2 عدد 6,300
70 کپ عدسی ایرانی 3 عدد 85,000
71 کپ عدسی ایرانی 4 عدد 13,500
72 کپ عدسی ایرانی 5 عدد 29,500
73 کپ عدسی ایرانی 6 عدد 33,000
74 کپ عدسی ایرانی 8 عدد 51,000
75 کپ عدسی ایرانی 10 عدد 105,000
76 کپ عدسی ایرانی 12 عدد 158,000
77 کپ عدسی ایرانی 14 عدد 200,000
78 کپ عدسی ایرانی 16 عدد 242,000
79 کپ تخت ایرانی 2 عدد 3,150
80 کپ تخت ایرانی 2.1/2 عدد 5,800
81 کپ تخت ایرانی 3 عدد 6,900
82 کپ تخت ایرانی 4 عدد 10,500
83 کپ تخت ایرانی 5 عدد 18,900
84 کپ تخت ایرانی 6 عدد 23,500
85 کپ قوی ایرانی 1.1/2 عدد 8,500
86 کپ قوی ایرانی 2 عدد 10,500
87 کپ قوی ایرانی 2.1/2 عدد 19,000
88 کپ قوی ایرانی 3 عدد 22,100
89 کپ قوی ایرانی 4 عدد 32,600
90 کپ قوی ایرانی 5 عدد 46,500
91 کپ قوی ایرانی 6 عدد 57,000
92 کپ قوی ایرانی 8 عدد 92,500
93 کپ قوی ایرانی 10 عدد 158,000
94 کپ قوی ایرانی 12 عدد 250,000
95 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS150 1 عدد 79,000
96 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS150 1.1/4 عدد 92,400
97 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS150 1.1/2 عدد 105,000
98 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS150 2 عدد 157,500
99 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS150 2.1/2 عدد 215,500
100 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS150 3 عدد 236,500
101 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS150 4 عدد 299,500
102 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS150 5 عدد 546,000
103 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS150 6 عدد 577,500
104 فلنج گلودار جوشی ایرانی CLASS150 8 عدد 997,500
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 فلنج گلودار BENKAN PN16 1/2 عدد 60,000
2 فلنج گلودار BENKAN PN16 3/4 عدد 80,000
3 فلنج گلودار BENKAN PN16 1 عدد 100,000
4 فلنج گلودار BENKAN PN16 1.1/4 عدد 130,000
5 فلنج گلودار BENKAN PN16 1.1/2 عدد 160,000
6 فلنج گلودار BENKAN PN16 2 عدد 183,000
7 فلنج گلودار BENKAN PN16 2.1/2 عدد 232,000
8 فلنج گلودار BENKAN PN16 3 عدد 260,000
9 فلنج گلودار BENKAN PN16 4 عدد 312,000
10 فلنج گلودار BENKAN PN16 5 عدد 416,000
11 فلنج گلودار BENKAN PN16 6 عدد 500,000
12 فلنج گلودار BENKAN PN16 8 عدد 792,000
13 فلنج گلودار BENKAN PN16 10 عدد 1,350,000
14 فلنج گلودار BENKAN PN16 12 عدد 1,490,000
15 فلنج گلودار BENKAN PN16 14 عدد 2,270,000
16 فلنج گلودار BENKAN PN16 16 عدد 2,930,000
17 فلنج گلودار BENKAN PN16 18 عدد 3,762,000
18 فلنج گلودار BENKAN PN16 20 عدد 4,860,000
19 فلنج گلودار BENKAN PN16 24 عدد 6,280,000
20 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 1/2 عدد 57,500
21 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 3/4 عدد 86,500
22 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 1 عدد 110,000
23 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 1.1/4 عدد 130,000
24 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 1.1/2 عدد 158,000
25 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 2 عدد 180,000
26 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 2.1/2 عدد 252,000
27 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 3 عدد 280,000
28 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 4 عدد 393,000
29 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 5 عدد 529,000
30 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 6 عدد 608,000
31 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 8 عدد 982,000
32 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 10 عدد 1,428,000
33 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 12 عدد 2,448,000
34 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 14 عدد 3,645,000
35 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 16 عدد 4,392,000
36 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 18 عدد 5,670,000
37 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 20 عدد 7,920,000
38 فلنج گلودار BENKAN CLASS 150 24 عدد 11,520,000
39 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 1/2 عدد 72,000
40 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 3/4 عدد 117,000
41 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 1 عدد 135,000
42 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 1.1/4 عدد 189,000
43 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 1.1/2 عدد 216,000
44 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 2 عدد 241,000
45 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 2.1/2 عدد 342,000
46 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 3 عدد 447,000
47 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 4 عدد 641,000
48 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 5 عدد 999,000
49 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 6 عدد 1,207,000
50 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 8 عدد 1,786,000
51 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 10 عدد 3,024,000
52 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 12 عدد 4,176,000
53 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 14 عدد 6,975,000
54 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 16 عدد 7,803,000
55 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 18 عدد 10,980,000
56 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 20 عدد 12,330,000
57 فلنج گلودار BENKAN CLASS 300 24 عدد 17,820,000
58 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS 150 1/2 عدد 57,500
59 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS 150 3/4 عدد 72,000
60 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS 150 1 عدد 94,000
61 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 1.1/4 عدد 108,000
62 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 1.1/2 عدد 122,000
63 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 2 عدد 146,000
64 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 2.1/2 عدد 201,000
65 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 3 عدد 221,000
66 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 4 عدد 281,000
67 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 5 عدد 347,000
68 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 6 عدد 423,000
69 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 8 عدد 686,000
70 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 10 عدد 1,062,000
71 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 12 عدد 1,422,000
72 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 14 عدد 1,908,000
73 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 16 عدد 2,484,000
74 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 18 عدد 3,384,000
75 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 20 عدد 4,023,000
76 فلنج اسلیپون BENKAN CLASS150 24 عدد 5,670,000

اعطای نمایندگی اتصالات سیاه درزدار,پخش کننده اتصالات سیاه درزدار,تولید اتصالات سیاه درزدار,تولید کننده اتصالات سیاه درزدار,خرید اتصالات سیاه درزدار,  اتصالات سیاه درزدار چیست,اتصالات سیاه درزدار شکیل,شرکت اتصالات سیاه درزدار ,شکیل ترین اتصالات سیاه درزدار,فروش اتصالات سیاه درزدار,فروش اتصالات سیاه درزدار در تهران,فروش اتصالات سیاه درزدار در شمال,فروش اتصالات سیاه درزدار در ایران,فروشگاه اتصالات سیاه درزدار ,فیلم اتصالات سیاه درزدار,قیمت اتصالات سیاه درزدار,کارخانه اتصالات سیاه درزدار,گروه صنعتی اتصالات سیاه درزدار,نمایندگی اتصالات سیاه درزدار,وارد کننده اتصالات سیاه درزدار,خرید اتصالات سیاه درزدار, لیستقیمت, لیست قیمت اتصالات سیاه درزدار, فروش اتصالات سیاه درزدار در اصفهان,

 

اتصالات سیاه درزدار,نماینده اتصالات سیاه درزدار ,55589626-021,نمایندگی اتصالات سیاه درزدار,پخش کننده اتصالات سیاه درزدار,تولید اتصالات سیاه درزدار,تولید کننده

 

021-55589626,09121499622

# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 زانو 90 درجه سیاه برزیل “1/2 عدد 19,620
2 زانو 90 درجه سیاه برزیل “3/4 عدد 29,430
3 زانو 90 درجه سیاه برزیل “1 عدد 43,600
4 زانو 90 درجه سیاه برزیل “1.1/4 عدد 56,680
5 زانو 90 درجه سیاه برزیل “1.1/2 عدد 81,750
6 زانو 90 درجه سیاه برزیل “2 عدد 196,200
7 زانو 90 درجه سیاه برزیل “2.1/2 عدد 283,400
8 زانو 90 درجه سیاه برزیل “3 عدد 305,200
9 زانو 90 درجه سیاه برزیل “4 عدد 501,400
10 سه راه سیاه برزیل “1/2 عدد 20,710
11 سه راه سیاه برزیل “3/4 عدد 30,520
12 سه راه سیاه برزیل “1 عدد 45,780
13 سه راه سیاه برزیل “1.1/4 عدد 65,400
14 سه راه سیاه برزیل “1.1/2 عدد 87,200
15 سه راه سیاه برزیل “2 عدد 207,100
16 سراه تبدیل سیاه برزیل “1/2*”3/4 عدد 34,880
17 سراه تبدیل سیاه برزیل “1/2*”1 عدد 51,230
18 سراه تبدیل سیاه برزیل “3/4*”1 عدد 51,230
19 سراه تبدیل سیاه برزیل “1/2*”1.1/4 عدد 76,300
20 سراه تبدیل سیاه برزیل “3/4*”1.1/4 عدد 76,300
21 سراه تبدیل سیاه برزیل “1*”1.1/4 عدد 76,300
22 سراه تبدیل سیاه برزیل “1/2*”1.1/2 عدد 92,650
23 سراه تبدیل سیاه برزیل “3/4*”1.1/2 عدد 92,650
24 سراه تبدیل سیاه برزیل “1*”1.1/2 عدد 92,650
25 سراه تبدیل سیاه برزیل “1.1/4*”1.1/2 عدد 92,650
26 سراه تبدیل سیاه برزیل “1/2*”2 عدد 207,100
27 سراه تبدیل سیاه برزیل “3/4*”2 عدد 207,100
28 سراه تبدیل سیاه برزیل “1*”2 عدد 207,100
29 سراه تبدیل سیاه برزیل “1.1/4*”2 عدد 207,100
30 سراه تبدیل سیاه برزیل “1.1/2*”2 عدد 207,100
31 چپقی سیاه برزیل “1/2 عدد 20,710
32 چپقی سیاه برزیل “3/4 عدد 29,430
33 چپقی سیاه برزیل “1 عدد 43,600
34 چپقی سیاه برزیل “1.1/4 عدد 63,220
35 چپقی سیاه برزیل “1.1/2 عدد 81,750
36 چپقی سیاه برزیل “2 عدد 207,100
37 چپقی سیاه برزیل “2.1/2 عدد 283,400
38 چپقی سیاه برزیل “3 عدد 348,800
39 بوشن سیاه برزیل “1/2 عدد 19,620
40 بوشن سیاه برزیل “3/4 عدد 25,070
41 بوشن سیاه برزیل “1 عدد 32,700
42 بوشن سیاه برزیل “1.1/4 عدد 43,600
43 بوشن سیاه برزیل “1.1/2 عدد 54,500
44 بوشن سیاه برزیل “2 عدد 98,100
45 بوشن سیاه برزیل “1/2*”1 عدد 33,000
46 بوشن سیاه برزیل “3/4*”1 عدد 33,000
47 بوشن سیاه برزیل “1*”1.1/4 عدد 44,000
48 مغزی سیاه برزیل “1/2 عدد 14,170
49 مغزی سیاه برزیل “3/4 عدد 25,070
50 مغزی سیاه برزیل “1 عدد 32,700
51 مغزی سیاه برزیل “1.1/4 عدد 49,050
52 مغزی سیاه برزیل “1.1/2 عدد 56,680
53 مغزی سیاه برزیل “2 عدد 119,900
54 مغزی سیاه برزیل “2.1/2 عدد 185,300
55 مغزی سیاه برزیل “3 عدد 239,800
56 مغزی سیاه برزیل “4 عدد 305,200
57 روپیچ سیاه برزیل “1/2 عدد 22,890
58 روپیچ سیاه برزیل “3/4 عدد 27,250
59 روپیچ سیاه برزیل “1 عدد 43,600
60 روپیچ سیاه برزیل “1.1/4 عدد 54,500
61 تبدیل سیاه برزیل “1/2*”3/4 عدد 15,260
62 تبدیل سیاه برزیل “1/2*”1 عدد 27,250
63 تبدیل سیاه برزیل “3/4*”1 عدد 27,250
64 تبدیل سیاه برزیل “1/2*”1.1/4 عدد 38,150
65 تبدیل سیاه برزیل “3/4*”1.1/4 عدد 38,150
66 تبدیل سیاه برزیل “1*”1.1/4 عدد 38,150
67 تبدیل سیاه برزیل “1/2*”1.1/2 عدد 43,600
68 تبدیل سیاه برزیل “3/4*”1.1/2 عدد 43,600
69 تبدیل سیاه برزیل “1*”1.1/2 عدد 43,600
70 تبدیل سیاه برزیل “1.1/4*”1.1/2 عدد 43,600
71 تبدیل سیاه برزیل “1/2*”2 عدد 59,950
72 تبدیل سیاه برزیل “3/4*”2 عدد 59,950
73 تبدیل سیاه برزیل “1*”2 عدد 59,950
74 تبدیل سیاه برزیل “1.1/4*”2 عدد 59,950
75 تبدیل سیاه برزیل “1.1/2*”2 عدد 59,950
76 مهره ماسوره سیاه برزیل “1/2 عدد 54,500
77 مهره ماسوره سیاه برزیل “3/4 عدد 87,200
78 مهره ماسوره سیاه برزیل “1 عدد 110,000
79 مهره ماسوره سیاه برزیل “1.1/4 عدد 185,300
80 مهره ماسوره سیاه برزیل “1.1/2 عدد 220,000
81 مهره ماسوره سیاه برزیل “2 عدد 414,200
82 مهره ماسوره سیاه برزیل “2.1/2 عدد 708,500
83 مهره ماسوره سیاه برزیل “3 عدد 817,500
84 مهره ماسوره سیاه برزیل “4 عدد 981,000
85 درپوش سیاه برزیل “1/2 عدد 8,175
86 درپوش سیاه برزیل “3/4 عدد 10,355
87 درپوش سیاه برزیل “1 عدد 15,260

اعطای نمایندگی اتصالات سیاه درزدار,پخش کننده اتصالات سیاه درزدار,تولید اتصالات سیاه درزدار,تولید کننده اتصالات سیاه درزدار,خرید اتصالات سیاه درزدار,  اتصالات سیاه درزدار چیست,اتصالات سیاه درزدار شکیل,شرکت اتصالات سیاه درزدار ,شکیل ترین اتصالات سیاه درزدار,فروش اتصالات سیاه درزدار,فروش اتصالات سیاه درزدار در تهران,فروش اتصالات سیاه درزدار در شمال,فروش اتصالات سیاه درزدار در ایران,فروشگاه اتصالات سیاه درزدار ,فیلم اتصالات سیاه درزدار,قیمت اتصالات سیاه درزدار,کارخانه اتصالات سیاه درزدار,گروه صنعتی اتصالات سیاه درزدار,نمایندگی اتصالات سیاه درزدار,وارد کننده اتصالات سیاه درزدار,خرید اتصالات سیاه درزدار, لیستقیمت, لیست قیمت اتصالات سیاه درزدار, فروش اتصالات سیاه درزدار در اصفهان,

 

اتصالات سیاه درزدار,نماینده اتصالات سیاه درزدار ,55589626-021,نمایندگی اتصالات سیاه درزدار,پخش کننده اتصالات سیاه درزدار,تولید اتصالات سیاه درزدار,تولید کننده

 

021-55589626,09121499622

# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 بوشن جوشی سیاه “1/2 عدد 8,000
2 بوشن جوشی سیاه “3/4 عدد 10,000
3 بوشن جوشی سیاه “1 عدد 13,000
4 بوشن جوشی سیاه “1.1/4 عدد 17,000
5 بوشن جوشی سیاه “1.1/2 عدد 22,000
6 بوشن جوشی سیاه “2 عدد 30,000
7 بوشن جوشی سیاه “2.1/2 عدد 48,000
8 بوشن جوشی سیاه “3 عدد 55,000
9 بوشن جوشی سیاه “4 عدد 85,000
# کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال)
1 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 2000 “1/4 عدد 50,000
2 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 2000 “3/8 عدد 50,000
3 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 2000 “1/2 عدد 50,000
4 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 2000 “3/4 عدد 63,000
5 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 2000 “1 عدد 88,000
6 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 2000 “1.1/4 عدد 150,000
7 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 2000 “1.1/2 عدد 207,000
8 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 2000 “2 عدد 358,000
9 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 2000 “2.1/2 عدد 670,000
10 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 2000 “3 عدد 1,195,000
11 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 2000 “4 عدد 2,494,000
12 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 3000 “1/4 عدد 50,000
13 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 3000 “3/8 عدد 50,000
14 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 3000 “1/2 عدد 59,000
15 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 3000 “3/4 عدد 88,000
16 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 3000 “1 عدد 150,000
17 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 3000 “1.1/4 عدد 207,000
18 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 3000 “1.1/2 عدد 358,000
19 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 3000 “2 عدد 474,000
20 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 3000 “2.1/2 عدد 908,000
21 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 3000 “3 عدد 1,482,000
22 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 3000 “4 عدد 2,727,000
23 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 6000 “1/4 عدد 55,000
24 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 6000 “3/8 عدد 65,000
25 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 6000 “1/2 عدد 97,000
26 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 6000 “3/4 عدد 164,000
27 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 6000 “1 عدد 227,000
28 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 6000 “1.1/4 عدد 392,000
29 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 6000 “1.1/2 عدد 520,000
30 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 6000 “2 عدد 994,000
31 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 6000 “2.1/2 عدد 1,623,000
32 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 6000 “3 عدد 2,732,000
33 زانو 90 درجه دنده ای کلاس 6000 “4 عدد 2,987,000
34 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 2000 “1/2 عدد 50,000
35 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 2000 “3/4 عدد 63,000
36 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 2000 “2 عدد 269,000
37 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 3000 “1/4 عدد 50,000
38 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 3000 “3/8 عدد 50,000
39 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 3000 “1/2 عدد 59,000
40 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 3000 “3/4 عدد 78,000
41 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 3000 “1 عدد 121,000
42 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 3000 “1.1/4 عدد 184,000
43 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 3000 “1.1/2 عدد 277,000
44 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 3000 “2 عدد 367,000
45 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 3000 “2.1/2 عدد 851,000
46 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 3000 “3 عدد 1,398,000
47 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 3000 “4 عدد 2,430,000
48 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 6000 “1/4 عدد 55,000
49 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 6000 “3/8 عدد 65,000
50 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 6000 “1/2 عدد 85,000
51 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 6000 “3/4 عدد 133,000
52 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 6000 “1 عدد 201,000
53 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 6000 “1.1/4 عدد 303,000
54 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 6000 “1.1/2 عدد 402,000
55 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 6000 “2 عدد 932,000
56 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 6000 “2.1/2 عدد 1,552,000
57 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 6000 “3 عدد 2,662,000
58 زانو 45 درجه دنده ای کلاس 6000 “4 عدد 2,987,000
59 سه راه دنده ای کلاس 2000 “1/4 عدد 58,000
60 سه راه دنده ای کلاس 2000 “3/8 عدد 67,000
61 سه راه دنده ای کلاس 2000 “1/2 عدد 68,000
62 سه راه دنده ای کلاس 2000 “3/4 عدد 81,000
63 سه راه دنده ای کلاس 2000 “1 عدد 122,000
64 سه راه دنده ای کلاس 2000 “1.1/4 عدد 190,000
65 سه راه دنده ای کلاس 2000 “1.1/2 عدد 266,000
66 سه راه دنده ای کلاس 2000 “2 عدد 455,000
67 سه راه دنده ای کلاس 2000 “2.1/2 عدد 861,000
68 سه راه دنده ای کلاس 2000 “3 عدد 1,611,000
69 سه راه دنده ای کلاس 2000 “4 عدد 3,200,000
70 سه راه دنده ای کلاس 3000 “1/4 عدد 67,000
71 سه راه دنده ای کلاس 3000 “3/8 عدد 73,000
72 سه راه دنده ای کلاس 3000 “1/2 عدد 81,000
73 سه راه دنده ای کلاس 3000 “3/4 عدد 117,000
74 سه راه دنده ای کلاس 3000 “1 عدد 190,000
75 سه راه دنده ای کلاس 3000 “1.1/4 عدد 266,000
76 سه راه دنده ای کلاس 3000 “1.1/2 عدد 455,000
77 سه راه دنده ای کلاس 3000 “2 عدد 614,000
78 سه راه دنده ای کلاس 3000 “2.1/2 عدد 1,138,000
79 سه راه دنده ای کلاس 3000 “3 عدد 1,886,000
80 سه راه دنده ای کلاس 3000 “4 عدد 3,540,000
81 سه راه دنده ای کلاس 6000 “1/4 عدد 80,000
82 سه راه دنده ای کلاس 6000 “3/8 عدد 88,000
83 سه راه دنده ای کلاس 6000 “1/2 عدد 128,000
84 سه راه دنده ای کلاس 6000 “3/4 عدد 208,000
85 سه راه دنده ای کلاس 6000 “1 عدد 291,000
86 سه راه دنده ای کلاس 6000 “1.1/4 عدد 499,000
87 سه راه دنده ای کلاس 6000 “1.1/2 عدد 673,000
88 سه راه دنده ای کلاس 6000 “2 عدد 1,246,000
89 سه راه دنده ای کلاس 6000 “2.1/2 عدد 2,066,000
90 سه راه دنده ای کلاس 6000 “3 عدد 3,716,000
91 سه راه دنده ای کلاس 6000 “4 عدد 3,877,000

اعطای نمایندگی اتصالات سیاه درزدار,پخش کننده اتصالات سیاه درزدار,تولید اتصالات سیاه درزدار,تولید کننده اتصالات سیاه درزدار,خرید اتصالات سیاه درزدار,  اتصالات سیاه درزدار چیست,اتصالات سیاه درزدار شکیل,شرکت اتصالات سیاه درزدار ,شکیل ترین اتصالات سیاه درزدار,فروش اتصالات سیاه درزدار,فروش اتصالات سیاه درزدار در تهران,فروش اتصالات سیاه درزدار در شمال,فروش اتصالات سیاه درزدار در ایران,فروشگاه اتصالات سیاه درزدار ,فیلم اتصالات سیاه درزدار,قیمت اتصالات سیاه درزدار,کارخانه اتصالات سیاه درزدار,گروه صنعتی اتصالات سیاه درزدار,نمایندگی اتصالات سیاه درزدار,وارد کننده اتصالات سیاه درزدار,خرید اتصالات سیاه درزدار, لیستقیمت, لیست قیمت اتصالات سیاه درزدار, فروش اتصالات سیاه درزدار در اصفهان,

 

اتصالات سیاه درزدار,نماینده اتصالات سیاه درزدار ,55589626-021,نمایندگی اتصالات سیاه درزدار,پخش کننده اتصالات سیاه درزدار,تولید اتصالات سیاه درزدار,تولید کننده

 

021-55589626,09121499622

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *