خمیر و کنف

خمیر و کنف

خمیر و کنف

خمیر و کنف خمیر و کنف وسایل آب بندی آب بندی پیوندهای لوله گالوانیزه به روشهای زیر انجام می گیرد :  ۱- آب بندی با استفاده از مولد لزج کننده (خمیر و کنف) : قبل از اینکه لوله های حدید شده به یکدیگر وصل ...