خمیر و کنف

خمیر و کنف

خمیر و کنف خمیر و کنف خمیر و کنف وسایل آب بندی آب بندی پیوندهای لوله گالوانیزه به روشهای زیر انجام می گیرد :  ۱- آب بندی با استفاده از مولد لزج کننده (خمیر و کنف) : قبل از اینکه لوله های حدید شده به یکدیگر وصل شوند لازم است محل حدیده شده با ماده لزج کننده آغشته شود . ترکیبات گرافیت یا روغنهای غلیظی که برای ...