سوپر پایپ

سوپر پایپ

سوپر پایپ ردیف کالا شرح سایز واحد قیمت واحد(ریال) تعداد 1 لوله +2 سوپرپایپ 16 متر 30,603 2 لوله +2 سوپرپایپ 20 متر 46,258 3 لوله +2 سوپرپایپ 25 متر 67,771 4 لوله +2 سوپرپایپ 32 متر 101,505 5 لوله LT سوپر پایپ لوله های مخصوص آب سرد آبی رنگ 16 متر 23,000 6 لوله LT سوپر پایپ لوله های مخصوص آب سرد آبی رنگ 20 متر 34,700 7 لوله LT سوپر پایپ لوله های مخصوص آب سرد آبی رنگ 25 متر 48,200 8 لوله LT سوپر پایپ لوله های مخصوص آب سرد آبی رنگ 32 متر 77,500 9 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 1/2*16 عدد 74,437 10 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 3/4*16 عدد 82,820 11 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 1/2*20 عدد 85,345 12 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 3/4*20 عدد 102,616 13 رابط روپیچ ...